Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Okucia-Shop.pl  - sklep internetowy

§1

Postanowienia ogólne

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

2.1“Sprzedający” - to firma HIMBEERE Małgorzata Repecka z siedzibą w Zamościu, adres: ul. Łąkowa 19, 22-400 Zamość-Skokówka, NIP: 922-107-38-35, tel. +486398596, adres e-mail: sklep@okucia-shop.pl będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

2.2“Kupujący” - to konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)  (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3“Towary”- to rzeczy, które maja być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2.4“Towary niestandardowe”- to rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Od zakupu Towarów niestandardowych nie przysługuje Kupującemu prawo odstąpienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

4. Podany w pkt. 2.1 adres mailowy oraz numer telefonu są obowiązujące w kontaktach ze Sprzedającym.

5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

7. Ceny podane przez Sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Sprzedający obowiązany jest dostarczać tylko Towary i Towary niestandardowe bez wad fizycznych i prawnych.

9. Sprzedający proponuje następujące sposoby porozumiewania się na odległość:

9.1 kontakt mailowy na adres:sklep@okucia-shop.pl 

9.2 kontakt telefoniczny pod numerem: +48486398596

9.3 kontakt korespondencyjny na adres: ul. Łąkowa 19, 22-400 Zamość-Skokówka

10. Sprzedający nie przewiduje obowiązku udzielenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych które Kupujący jest zobowiązany spełnić na żądanie Sprzedającego.

11. Sprzedający nie jest związany kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

12. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedającego,

  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sprzedającego,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy towaru. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

3. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Kupującemu przez Sklep.

§3

Płatności

1. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Wszelkie dodatkowe płatności mogą obciążyć Kupującego jedynie w przypadku udzielenia przez niego wyraźnej zgody.

4. Termin zapłaty za zamówienie wynosi 3 dni od otrzymania maila o którym mowa w §2ust. 2

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Płatności Blue Media

§4

Dostawa towaru

1. Towary i towary niestandardowe Sprzedający dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez kupującego w siedzibie Sprzedającego niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin dostawy wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

 

§5

Reklamacje

1. Reklamacje należy zgłaszać na adres Sprzedającego ul. Łąkowa 19, 22-400 Zamość-Skokówka lub drogą mailową na adres: sklep@okucia-shop.pl jednocześnie dostarczając reklamowany towarna koszt Sprzedawcy na adres: ul. Łąkowa 19, 22-400 Zamość-Skokówka.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Koszty realizacji świadczeń reklamacyjnych ponosi Sprzedający.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

6. Kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach prawo do odstąpienia wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego na adres: ul. Łąkowa 19, 22-400 Zamość-Skokówka, Tel. +48126567117, lub e-mail: sklep@okucia-shop.pl - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, niezwłocznie zostanie mu przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupujący otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Proszę odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedającego na adres firmy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedającego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez jego pisemnej zgody.

§9

Gwarancja

1. Towary i Towary niestandardowe objęte są gwarancja na okres 12 miesięcy.

2. Niektóre Towary są objęte gwarancją producenta ( np. metkownice, wagi, chłodnie, sejfy, bramki

antykradzieżowe ). W taki przypadku warunki wymiany rzeczy określone są przez producenta.

3. Roszczenia z gwarancji należy zgłaszać na adres Sprzedającego ul. Łąkowa 19, 22-400 Zamość-Skokówka , sklep@okucia-shop.pl, jednocześnie dostarczając towarna koszt Sprzedawcy na adres: ul. Łąkowa 19, 22-400 Zamość-Skokówka. W przypadku ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym wada może być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

4. Obowiązki Sprzedającego z tytułu gwarancji polegają na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie.

4. Sprzedający ustosunkowuje się do roszczeń Kupującego w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem wady.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za uszkodzenia powstałe w rzeczy w okresie obowiązywania gwarancji, których przyczyna tkwiła w rzeczy sprzedanej.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie rzeczy wynikające z uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych przedmiotu sprzedaży, powstałych z powodu:

5.1. Używania rzeczy niezgodnie z jego przeznaczeniem,

5.2. Nieprawidłowego obchodzenia się z rzeczą,

5.3. Niewłaściwej eksploatacji rzeczy,

5.4. Awarii urządzeń współpracujących z rzeczą,

5.5. Dołączenia sprzętu mogącego uszkodzić rzecz,

5.6. Niewłaściwego zasilania,

5.7. Nieprawidłowej instalacji.

5.8. Mechanicznych uszkodzeń rzeczy np. zarysowania, wgniecenia, złamania powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania rzeczy,

5.9 Naturalnego zużycia podzespołów i materiałów podczas eksploatacji (np. żarówki, złączki, zaślepki, elementy plastikowe itp. )

 

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedającego .

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sprzedającego.

 
 Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat : HIMBEERE MAŁGORZATA REPECKA, adres: ul. Łąkowa 19, 22-400 Zamość-Skokówka, NIP: 9221073835, tel. +48846398596, adres email: sklep@okucia-shop.pl .

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):………………………………………….

Imię i nazwisko Klienta:…………………………………………………………..

Adres Klienta(-ów):………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………………………..

Data:……………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl